Räddningstjänst

Samhället har en skyldighet att ingripa vid olyckshändelser för att rädda liv och för att begränsa skador på liv, egendom och i miljön. Insatserna som sköts av samhället kallas för Räddningstjänst och leds av en Räddningsledare. Räddningsledaren är en juridisk person och vem som innehar den rollen kan variera. Räddningstjänstens arbete och befogenheter styrs av Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Skyldighet för samhället att genomföra en räddningsinsats föreligger endast om det är motiverat med hänsyn till:

1. Behovet av ett snabbt ingripande.
    En snabb insats är nödvändig för att rädda liv eller begränsa skadan.

2. Det hotade intressets vikt.
    Det som hotas att förstöras skall vara av sådant värde, ekonomiskt,
    kulturellt eller miljömässigt att det är motiverat att samhällets resurser
    används för insatsen.

3. Kostnaderna för insatsen.
    Det som kan räddas skall ställas i relation till kostnaderna för att
    genomföra insatsen.

4. Omständigheterna i övrigt.
    Insatsen kan inte genomföras av någon annan inom samma tid och
    med motsvarande resultat.

Räddningsledaren avgör om räddningstjänst enligt lagens mening föreligger.