Organisation

Räddningstjänstförbundet styrs av en politisk direktion med nio ledamöter från Alingsås och Vårgårda kommuner. Direktionen utser en förbundsdirektör som är verkställande chef för räddningstjänstförbundet. Förbundet är uppdelat i tre avdelningar som hanterar den dagliga verksamheten.

Avdelningen för verksamhetsstöd

Räddningstjänstförbundet verkar inom en rad olika områden och det krävs en omfattande administration för att verksamheten skall fungera och för att arbetsgivaren skall kunna leva upp till gällande lagar och föreskrifter.

Fakturor, löner, avtalsfrågor, personalplanering, arkiv, personuppgifter (PUL), diariehantering, upphandling, ekonomi och IT är några av de funktioner som dagligen utförs för att verksamheten skall fungera på ett bra sätt.

Vissa av de administrativa arbetsuppgifterna köper förbundet av Alingsås kommun för att kunna vara effektiva och ha tillgång till spetskompetens utan att bygga upp en egen tung administration.

Avdelningen för insats och beredskap

Förbundet har ständig beredskap med personal, fordon och räddningsmateriel för att kunna hantera de vanligast förekommande olyckshändelserna på ett effektivt sätt.

Räddningschef (RCB) finns i ständig beredskap för att avgöra om kriterierna för räddningstjänst är uppfyllda samt för att ansvara för förbundets samlade beredskap och resursförsörjning, till en eller flera samtidigt uppkomna olyckor. Räddningschefen verkar över hela förbundsområdet d v s i både Alingsås och Vårgårda kommuner.

Insatsledare finns i ständig beredskap för att leda operativa räddningsinsatser inom hela förbundets geografiska område. Behovet av ledning är störst vid större olyckor och insatser som engagerar flera räddningsenheter.

Styrkeledare och fyra brandmän finns i beredskap dygnet runt på förbundets tre brandstationer i Alingsås, Vårgårda och Sollebrunn för att genomföra de operativa räddningsinsatser som krävs då en räddningstjänstsituation uppstått.

Vid större olyckor eller olyckor där insatsen sträcker sig över längre tid samverkar kommunerna i Västra Götaland genom avtal. Varje kommun skall dock ha en grundberedskap för att kunna hantera kommunens egna normalhändelser.

Avdelningen för förebyggande och utbildning

Som invånare och besökare ska du känna dig trygg. Räddningstjänsten arbeter därför systematiskt med brandskyddsfrågorna för att undvika bränder och även andra olyckor i Alingsås och Vårgårda kommuner.

Samhällsskyddsavdelningen arbetar med Tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. I detta arbete innefattas även Brandskyddskontroller av eldstäder.

Avdelningen är remissinstans för kommunernas planärenden och polisens tillståndsprövning för explosiva varor. Deltagande i bygglovsprocessen är en annan viktig uppgift liksom rådgivning och information till invånare.

Utbildning av kommunens anställda i brandskyddsfrågor är en viktig uppgift som lägger grunden för trygghet på både skolor, äldreboenden och andra särskilda boenden. Även information till förskolor, skolor, föreningar och företag är en stor del av vår verksamhet.