Info enligt SEVESO-lagstiftningen

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar bland annat Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen.

I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Här nedanför kan du hämta och läsa information om de arbeten som utförs i Alingsås eller Vårgårda kommuner och som lyder under sevesolagstiftningen.

Alingsås kommun:

Info till allmänheten, Bälinge Torp

Info till allmänheten, Gendalen

Info till allmänheten, Hästeryd

Info till allmänheten, Östad

Vårgårda kommun:

Info till allmänheten, Tumbergs-Galstad