Eldning utomhus

Om inte eldningsförbud är utfärdat så gäller i Alingsås kommun ordinarie ordningsföreskrifter med bestämmelser för eldning utomhus (se nedan).

SMHI uppdaterar regelbundet brandriskprognosen.

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap har producerat mobilappen Brandrisk ute som ger dig aktuell information om brandrisken där du befinner dig liksom goda råd kring eldning.

När det råder eldningsförbud

Du kan alltid ringa till vår telefonsvarare på nummer 0322-63 40 80 för att få reda på om eldningsförbud råder just nu.

Vi har två nivåer av eldningsförbud: eldningsförbud och utökat eldningsförbud.

När det råder eldningsförbud är det förbjudet att uppföra eld utomhus. Det är däremot tillåtet att använda grillar för matlagning uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus, campingplatser och iordningställda grillplatser på marken. En iordningsställd grillplats kan vara exempelvis murad eller grävd för att förhindra spridning av elden. En engångsgrill eller ett portabelt kök som drivs av sprit, fotogen eller gasol får användas, men den ska placeras på obrännbart underlag så som sten eller sand.

När det råder utökat eldningsförbud är det endast tillåtet att använda grillar på egen tomt där grillarna inte står direkt på mark. Att använda gasolgrillar på campingplatser anses likställt med grillning på egen tomt. All annan eldning är förbjuden.

Ytterligare förstärkningar av förbudet kan inrättas lokalt eller regionalt, elda aldrig utomhus om du inte är säker på att det är tillåtet.

Eget ansvar

En brand i skog växer sig snabbt väldigt stor och kan få förödande konsekvenser. Den som grillar bär ansvar att säkerställa att detta kan ske på ett säkert sätt samt att ha en förmåga att släcka branden om den sprider sig utanför grillplatsen. Tänk på att glöd som sprids med vinden kan orsaka bränder långt ifrån den plats som grillningen sker på. Tänk på att campingplatser kan ha mer restriktiva regler gällande grillning och matlagning. Tänk även på att vissa maskiner är direkt olämpliga att använda på grund av gnistbildning och varma delar. Även en liten cigarett orsakar en stor brand.

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen. Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

Föreskrifter för eldning utomhus i Alingsås kommun när eldningsförbud inte råder

8 § Småskalig eldning med fastbränsle för uppvärmning och varm­vattenproduktion i en vedpanna eller annan förbränningsanläggning som inte är miljögodkänd och försedd med ackumulatorsystem, är inte tillåten under tiden 15 maj - 31 augusti inom områden med fastställd detaljplan. Kravet på ackumulatorsystem gäller inte för panna som eldas med pellets.

9 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att ved och annat bränsle ska ha en högsta fukthalt av 25 procent (om inte anläggningens konstruktion och förbrännings­teknik är avsett för annat), lufttillförseln ska vara god och för­bränningstemperaturen så hög att en god förbränning erhålls. Bränslet ska förvaras torrt.

Vid upptändning ska finhuggen ved användas eller särskild anordning som ger kort upptändningsfas.

All eldning med annat än rena träbränslen, exempelvis kartong, plast, målat eller tryckimpregnerat virke och spånskivor, är förbjuden.

Vid eldning med pelletts ska bränslet vara anpassat till den aktuella pellettbrännaren, särskilt med avseende på storlek och askhalt. Pellets och briketter som eldas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk standard (SS 18 7l 20).

Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte för anläggning som regleras i tillstånd enligt miljöbalken.

10 § Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april - 30 september. Påsk- och valborgsmässoeld är dock tillåten.

Övrig tid av året kan eldning av torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering ske, under förutsättning att eldningen inte förorsakar olägenhet for människors hälsa.

(Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens renhållningsordning.

Eldning är inte tillåten när eldningsförbud råder pga. stor brandrisk. Upplysning om detta kan ges av kommunens Räddningstjänst)

11 § Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus. Dispens kan ges.