Bergtäkten i Bjärlanda

Alingsås kommun bedriver i Bjärlanda bergstäkt verksamhet som omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor den så kallade Sevesolagstiftningen.

I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras.

Bergstäkten i Bjärlanda omfattas av den lägre kravnivån.

Du hittar information till allmänheten här.